Семинар од областа на етнокореологијата “Од Средорек до Дурачка река”