https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09ddf5e4-e6f8-4052-9c1b-a16c44637723/14

Реализација на работи на Проектот за реконструкција на зграда на Театар Куманово