ПРОТОКОЛ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ