ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОРИИ Службен весник Стр. 8 – 12 Бр. 175 1.07.2020 год.

Sluzben vesnik 8-12-converted